Facebook Pagelike Widget

Dane osobowe

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Iskierki w Krzeszowicach ul. Żbicka 3, 32-065 Krzeszowice, tel. 609911202                            

2) Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Katarzynę Bosak z którym można skontaktować się poprzez e-mail info@iskierkikrzeszowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

– Urząd Miejski w Krzeszowicach,

– Kuratorium Oświaty,

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz przedszkola,

– operatorzy pocztowi i kurierzy,

– banki w zakresie realizacji płatności,

– podmioty świadczące na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na przedszkola przez przepisy prawa,

– organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały pod proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola.

Zmień wielkość czcionki
Zmiana kontrastu